توصیف

صفحه چوبی شطرنج

 مناسب برای کلاس های آموزش گروهی و موسسات آموزشی شطرنج

 تخته 52.5cm x 52.5cm 

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.